Stadgar

Stadgar för Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening

§§ 1 – 24  Antagna av föreningens medlemmar vid extra stämma 2012-09-24


§ 1   Firma 

Föreningens firma är Sundsjö i Samverkan Ekonomisk Förening.


§ 2 Ändamål och verksamhet 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl. a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.


§ 3  Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Bräcke kommun. Verksamhetsområdet omfattar i första hand det geografiska område som består av södra delen av f.d. Sundsjö församling, med de gränser som gällde intill 31 december 2009,


§ 4  Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen.


§ 5 Medlems åliggande

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och

avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.


§ 6  Insats

Varje medlem ska delta i Föreningen med ett insatsbelopp om 100 SEK  per, av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten, fastighet. Insatsen skall betalas kontant med 100 SEK när medlemskap beviljats och fastighetsavtal tecknats, resterande skall inbetalas då styrelsen så påfordrar. En insats återbetalas endast ide fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till Föreningens nätverk.


§ 7  Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.


§ 8  Övriga avgifter

För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.


§ 9 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


§ 10  Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, på egen begäran erhålla erlagd insats i enlighet med 4: kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.


§ 11 Styrelsen

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och fyra till åtta ledamöter, samt tre ersättare och att ersättarna kallas till varje möte. Strävan skall vara att de väljs så att de representerar en jämn fördelning mellan byarna i södra Sundsjö-området.

Ordförande väljs av stämman för en tid av ett år medan övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Ersättarna väljs för ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör

Styrelsen utser de byombud och arbetsgrupper som man finner nödvändiga för verksamheten.


§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av två, på föreningsstämma utsedda revisorer. För revisorerna utses två ersättare.


§ 13 Firmateckning

Firman tecknas av den eller de som styrelsen utser.


§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår löper från och med 1 januari till och med 31 december.


§ 15  Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.


§ 16 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls senast under april månad. Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:


1.    Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner

2.    Fastställande av röstlängd

3.    Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

4.    Styrelsens förvaltningsberättelse

5.    Revisorernas berättelse

6.    Fastställande av resultat- och balansräkning

7.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8.    Disposition av över- eller underskott

9.    Av styrelsen lagda förslag

10.  Beslut om medlemsavgiftens storlek

11.  Motioner till stämman

12.  Beslut om ev. arvoden till styrelse och revisorer

13.  Val av ordförande och ledamöter samt ersättare till styrelsen

14.  Val av revisorer och ersättare

15.  Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande

16.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som   anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.


§ 17 Extra stämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen, minst 1/10 av medlemmarna, eller revisorerna så begär. Vid extra stämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.


§ 18 Kallelse och andra meddelande

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.


§ 19 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende skall behandlas vid den  ordinarie föreningsstämman, skall före januari månads utgång anmäla detta till styrelsen.


§ 20 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.


§ 21 Vinstfördelning

Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder:

– Minst 5 % av överskottet överförs till reservfonden.

– Styrelsens förslag till föreningsstämman om speciella insatser för utveckling av verksamheten


§ 22 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas på två, på varandra följande, stämmor varav minst en skall vara ordinarie stämma. Besluten skall fattas med minst 2/3 majoritet.

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.


§ 23 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.


§ 24  Övrigt

I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667

För nerladdning

SIS Stadgar (pdf) »