Ordlista

Ordlista för bredband

ADSL Asymmetric digital subscriber line 

En digital teknik för hög överföringskapacitet på befintligt telenät med koppartråd Överföringskapaciteten in till slutanvändare är högre än ut från denna.


Anslutningspunkt/Access point Plats där möjlighet finns att ansluta dator till internet eller annat nät I trådlösa nät syftar anslutningspunkt på basstation Heter på engelska "access point".


Bandbredd Frekvensområde som används för överföring av signaler Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller Mbit/s Uttrycket bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring, ungefär som lastkapaciteten hos en långtradare eller personbil, vilka färdas med samma hastighet, anger respektive fordons överföringskapacitet Heter på engelska bandwidth


Brandvägg Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät eller datorer, främst mot intrång i dator eller lokalt datornät En brandvägg kan vara antingen hårdvara (annan dator tex) eller mjukvara (program) Heter firewall på engelska


Bredband Nät med hög överföringskapacitet Vad som är "hög" varierar

dels över tiden, dels med olika myndigheters, organisationers, företags och personers uppfattning Statliga IT-kommissionen säger att bredband är lika med en överföringskapacitet på minst 5 Mbit/s till och från slutanvändaren IT infrastrukturutredningen (SOU 1999:85) och FN-organet Internationella teleunionen sätter gränsen vid minst 2 Mbit/s i båda riktningarna Konsumentverket, Telia med flera sätter gränsen vid 0,5 Mbit/s .Heter broadband på engelska.


E-post Elektronisk post, meddelande som skickas mellan datoranvändare i datornät. Heter på engelska electronic mail eller e-mail Exempel på e-postadress: namn@sundsjofiber.se.


Ethernet Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de flesta typer av datorer Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät.


FAQ Frequently asked questions, ofta ställda frågor Lista på ofta ställda frågor i internet- och it-sammanhang, som ska hjälpa användare till rätta Kallas ofta på svenska Frågor och svar.


Fiber (Optisk fiber) En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler som sker i en kopparledning Möjliggör väldigt höga hastigheter.


FTP File transfer protocol, protokoll för att överföra datafiler som bygger på TCP/ IP-protokollet.


Gateway Enhet som ger omvandling mellan olika protokoll eller tillämpningar

i till exempel en dator eller telefonväxel Det är också benämning på en knutpunkt för att ge ett lokalt nätverk en gemensam in- och utgång till en extern kommunikationsresurs.


Hemsida Sammanhållande webbsidan för en webbplats Termen används också synonymt med webbplats och för alla typer av sidor på en webbplats. Heter på engelska home page.


HTML Hyper text markup language, den vanligaste standarden för att skapa dokument på webben HTML är ett sidbeskrivningsspråk eller markeringsspråk, som ligger nära naturligt språk och på ett enkelt sätt tillåter användare att skapa länkar mellan olika dokument eller sidor Sidorna kan innehålla både text och bilder.


Hubb Nav i nätverket som datorer och annan utrustning är kopplad till Heter hub på engelska.


Internetleverantör / Operatör Företag eller institution som tillhandahåller anslutning (access) till internet eller specifik internetbaserad tjänst som e-post, tv eller telefoni. Heter på engelska Internet service provider (ISP).


IP-adress Unik adress som tilldelas alla datorer på internet Varje internetansluten dator måste ha en unik IP-adress IP-adressen består av ett nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter Det är internets motsvarighet till telenätets telefonnummer.


IP-telefoni Telefoni eller telefontjänst över internet via kommunikationsprotokollet Internet protocol (IP), det vill säga telefoni via datanätet internet istället för vanliga telefonnätet.


Kilobit per sekund Måttenhet vid dataöverföring på 1 024 bit per sekund, ofta avrundat till 1 000 bit per sekund Förkortas kbit/s och kbps.


Kryptering Omvandling av klartext till kryptotext (kodad text) med hjälp av kryptosystem och kryptonyckel i syfte att förhindra obehörig åtkomst av konfidentiell information.


Lokalt nät Nät med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd, som förbinder ett antal datorer.

Ett LAN är ofta begränsat till ett våningsplan, en fastighet, ett fastighetsbestånd eller en ort. Se även näthierarki! Se även WLAN!


Länk I webbsammanhang koppling från en viss plats (en symbol, en bild eller ett markerat ord) på en webbsida till en annan plats på samma webbsida eller på en annan webbsida.


Mask Program för sabotage, stöld eller oönskat dataintrång, som luras på en dator och automatiskt sprider sig mellan olika datorer över ett lokalt nät och/eller över internet Mask kan döljas i e-postbilagor eller andra filöverföringar Se även trojan och virus!


Mp3 Förkortningen för mpeg-1 audio layer-3, standard för komprimering av musik i digitalt filformat En mp3-fil är ungefär en tolftedel av originalfilens storlek Se även mpeg!


Mpeg och MPEG Standard för komprimering av digitala bilder, finns i flera versioner som mpeg-1, mpeg-2 och mpeg-4 MPEG är förkortningen för den organisation, Moving Picture Experts Group, som gett namn åt standarden mpeg MPEG arbetar med att ta fram standarder för komprimering av bilder, video och musik i digitalt format. Se även mp3!


NIC-SE Network information center Sweden AB, organisation som tillhandahåller, samordnar och står för driften av det nationella registret för domännamn under "se" på internet.


Näthandel Handel med varor och tjänster via Internet.


Nätverkskort Tillbehörskort till dator för att via en kabel koppla ihop datorn i ett

lokalt nätverk, mot stadsnät/Internet etc.


POP Post office protocol, standard för e-posthantering.


Portal Webbsida med ingångar till utbud av tjänster som nyheter, underhållning, andra webbplatser, chattgrupper, söktjänster och e-post En portal är ofta startsida för en internetanvändare eller startpunkt för en webbsurfare.


Router Kommunikationsdator ("växel") i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk Router motsvarar i telefonivärlden televäxel och växeltelefonist.


Site map / Översikt Innehållsförteckning över webbplats, framställning på webbsida som överskådligt redovisar hur webbplatsen är uppbyggd Om framställningen är grafisk kan man även använda termen översiktskarta eller orienteringstavla.


Skräppost Syftar i digitala sammanhang på reklam, vanligen obeställd, som kommer till elektronisk brevlåda Kallas även elektronisk skräppost Heter på engelska spam Ordet skräppost syftar i vanliga postala sammanhang på direktreklam. Heter på engelska junkmail.


SMTP Simple mail transfer protocol, TCP/IP:s protokoll för datorpost (e-post), protokollet och tjänsten för internetbaserad elektronisk post.


Snabel-a Tecknet @, på engelska uttalat "at" (vid), fungerar som avskiljare mellan individnamn och domännamn i en internetadress som i berg@teliacom @ har tidigare kallats kanelbulle, krullalfa, alfaslang och kringel-a.


Spridprogram / Shareware Program som får spridas fritt men som användaren förväntas betala en avgift för vid upprepad användning. Heter på engelska shareware.


Stadsnät Nät med hög överföringskapacitet, som omfattar en stad eller stor tätort, en kommun eller motsvarande.


TCP/IP Transmission control protocol/Internet protocol Protokollen som internet bygger på, finns till de flesta datasystem TCP/IP krävs för att kunna utnyttja internets tjänster fullt ut TCP delar upp meddelandena i lagom stora bitar, paket, som skickas över nätet IP ser till att varje paket har en "adresslapp".


TP-test TP-test är ett gratisprogram som används för att testa hastigheten på bredband Programmet finns att ladda ner på www.bredbandskollen.se.


Trojan Program för sabotage, stöld eller oönskat dataintrång, som luras på en dator och utför dolda uppdrag på den angripna datorn Trojan kan döljas i e-postbilagor eller andra filöverföringar Se även mask och virus!


Trådlöst bredband Nät med hög överföringskapacitet, där informationen överförs i luften via radiovågor eller infrarött ljus. Se WLAN!


URL Uniform resource locator, ett standardiserat sätt att ange adressen till ett dokument eller en datortjänst på internet, till exempel en webbadress (http://www compricerse) eller FTP-adress (ftp://ftpcompricerse)

Se även webbadress!


VDSL Very high data rate subscriber line, en teknik för hög överföringskapacitet på befintligt telenät med koppartråd Tekniken liknar den för adsl, men avståndet mellan telestationen och kunden kan vara maximalt cirka 1,5 km Överföringskapaciteten är cirka 50 Mbit/s vid avstånd på 300 meter. Se även adsl och xDSL!


Virus Program för sabotage, stöld eller oönskat dataintrång, som automatiskt sprider sig på en dator mellan program eller dokument Virus kan döljas i e-postbilagor eller andra filöverföringar Se även mask och trojan!


VOIP Voice over Internet protocol, förmedling av tal (telefoni) via internetprotokollet IP, telefon över internet. Se även IP-telefoni!


Webblogg En webbsida med ett eller flera avgränsade ämnen, som ofta fylls på med ny information En del webbloggar har formen av dagbok, andra är länklistor eller diskussionslistor Webbloggar kan vara privata eller kommersiella Tidningar och andra nyhetswebbplatser räknas vanligen inte som webbloggar. Heter på engelska weblog.


Webbläsare / Browser Datorprogram för hämtning och visning av information på internet eller ett intranät Heter browser på engelska När man är uppkopplad mot ett nät med en webbläsare och söker information kallas det att surfa.


Webbmaster Den som skapar och ansvarar för innehållet (text, bilder och ljud) på en webbplats och organiserar den Webbmaster kan också vara den som sköter webbserver, programmering och annan teknik Webbmaster kallas även webbmästare, i den första betydelsen även webbredaktör. Heter på engelska webmaster.


Webbplats Den information som finns samlad i visst ämne, för en viss produkt, för ett visst företag etcetera på webben Vanligen består en webbplats av ett antal webbsidor och länkar Kallas även webbsajt eller sajt Heter på engelska web site. Se även hemsida.


Webbserver Dator och system som gör att en webbplats blir tillgänglig på internet.


Wi-Fi Märkning för trådlösa lokala nät (LAN), som är baserade på standarden 80211 och godkända av branschorganisationen Wireless Ethernet Compatibility Alliance (Weca) Alla Wi-Fi-märkta produkter är kompatibla med varandra, oavsett tillverkare och märke.


WLAN Wireless local area network, trådlöst lokalt nät, trådlös radioteknik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd, som förbinder ett antal datorer, mobiltelefoner etcetera WLAN kallas även radio-LAN, radio-lan eller LAWN (Local area wireless network) Ett WLAN är ofta begränsat till ett rum, en grupp rum, ett våningsplan, en fastighet eller ett fastighetsområde men kan också omfatta större områden.


xDSL xdigital subscriber line Begreppet xDSL och DSL/dsl är en definition på en grupp tekniker för hög överföringskapacitet med digital teknik på befintligt telenät med tvinnad koppartråd med hjälp av modem (modempar) Se även ADSL, VDSL!


Överföringskapacitet (Överföringshastighet) Mått på dataöverföringskapacitet i ett kommunikationsnät mätt i bit per sekund, ibland kallat överföringshastighet.